az iskolai könyvtár

Könyvtári nyitva tartás


Hétfő: 12:00-15:00
Kedd: 12:00-16:00
Szerda: 12:00-15:00
Csütörtök: 08:00-13:00
Péntek: 13:00-16:00

a könyvtár használatának szabályai

1. A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium könyvtárát minden, az iskolával tartós jogvi-szonyban álló tanuló és dolgozó használhatja. Külső felhasználók számára csak korlátozott (helyben történő) használat biztosítható, előzetes egyeztetéssel. A könyvtár külső olvasóknak dokumentumot nem kölcsönöz.

2. A könyvtár használatának esetei, jogosultságok

a) Beiratkozás és jogosultságok
Az állomány erre kijelölt dokumentumai meghatározott időre kikölcsönözhetők. Kölcsönzésre jogosultak a tartós munkaviszonyban dolgozó tanárok és más munkakörben foglalkoztatott munkatársak, valamint a nappali tagozatos diákok. Az ideiglenes szerződéssel dolgozók, valamint a nappali felnőttképzésen és az esti tanfolyamon résztvevők csak külön igazgatói engedéllyel kölcsönözhetnek, de a könyvtár többi szolgáltatását igénybe vehetik. Beiratkozásnál az olvasó személyi adatait (név, cím, születési hely és idő, eltartottaknál a szülő / gondviselő mint jótálló neve és címe, a személyi vagy a diákigazolvány száma) kell rögzíteni. Az olvasó aláírásával hitelesíti az adatokat, egyben elfogadja a könyvtár használati szabályait.

b) Kölcsönzés
A beiratkozott olvasók számára kölcsönözhető az állomány művészeti és közismereti törzsanyaga. A nem kölcsönözhető (archív, ritka, különösen nagy értékű) dokumentumok körét a könyvtár vezetője határozza meg. A beiratkozással az olvasó jogosulttá válik a könyvtár használatára a státusza szerint meghatározott körben, egyben kötelezettséget vállal a használati szabályok betartására. Az olvasó a használt dokumentumokért anyagi felelősséget vállal. E felelősséget nappali tagozatos diákok (eltartottak) esetében a jótálló (gondviselő, szülő) viseli. A dokumentum elvesztése vagy megrongálódása esetén vagy azonos használati értékű pótlásról kell gondoskodnia, vagy a fénymásolás költségét (10 Ft/oldal) kell megtérítenie A kölcsönzés ideje tanulóknak három hét, dolgozóknak négy hét. A kölcsönzési idő max. két alkalommal meghosszabbítható, ehhez a dokumentumot vissza kell hozni, és azonnal újra ki lehet kölcsönözni. Nem lehetséges hosszabbítás, ha a könyvre kölcsönzési előjegyzés (előzetes „lefoglalás”) van. A határidőt a kölcsönzési cédulán és a könyvben mellékelt lapon fel kell tüntetni. Késedelem esetén – szóbeli figyelmeztetés után - az olvasó mindaddig ki van zárva a kölcsönzésből, amíg a dokumentumot vissza nem hozza. Három hétnél hosszabb késés esetén az olvasó írásbeli felszólítást kap, s ellene osztályfőnöki vagy igazgatói fegyelmi figyelmeztetés ill. büntetés kezdeményezhető.

c) Házon belüli használat
A könyvtár területén kívüli, de az iskola épületén belüli használatra (szaki munka, rajzórák, közismereti órák) az órát tartó pedagógus vagy az általa megbízott tanulók vihetnek el dokumentumot; ezeket az épületből nem szabad kivinni. Kölcsönzésük aznapi használatra szól, de külön megbeszélés szerint hosszabb időre is visszatarthatók, abban az esetben, ha a használat helyén (szakon, tanteremben, stb.) tanítási idő után biztonságosan elzárhatók. A házon belül kölcsönzött dokumentumokért minden esetben a foglalkozást vezető pedagógus felelős. Késedelem esetén ugyanaz az eljárás, mint a külső kölcsönzésnél.

d) Olvasótermi szabályok
Könyvtári helyben olvasásra az iskola minden dolgozója és tanulója jogosult a nyitvatartási időben, a befogadóképesség mértékében. Helyben használható minden, a könyvtár szabadpolcain található dokumentum. A dokumentumok (könyvek és folyóiratok) használatán kívül az olvasók igénybe vehetik a kijelölt számítógépet (egyénileg) és az audiovizuális eszközöket (csoportosan). A számítógép csak tanulmányi célokra használható. A video- ill. DVD lejátszót és a hifi berendezést előzetes megbeszélés szerint csoportok, osztályok vehetik igénybe, tanári vezetéssel. Az ilyen foglalkozások idején a többi olvasó a belső olvasótermet nem használhatja. A helyben olvasás a kulturált viselkedés szabályainak megfele-lően történhet: kerülendő a hangoskodás, a feltűnő viselkedés, a szemetelés. A könyvtárban étkezni nem szabad. A hangos (egyéni) zenehallgatás tilos. A kabátokat és a csomagokat a kijelölt helyre kell tenni, a galériára kabátot és táskát nem szabad felvinni. A használati és viselkedési szabályok megsértőit a könyvtárosok saját döntéssel alkalmilag, igazgatói jóváha-gyással pedig meghatározott időre kitilthatják a könyvtárból.

e) Nyomtatás és fénymásolás
Diákok és dolgozók egyéni célra egy napon személyenként max 30 A/4-es és 15 A/3-as oldalt nyomtathatnak vagy másolhatnak. Az A/4-es nyomtatás ára 10 Ft/oldal, az A/3-asé 20 Ft/ oldal. Közvetlen tanulmányi célra – szakok használatára, tervező- vagy gyűjtőmunka részeként – tanár felügyeletével ill. megbízásából - a nyomtatás, másolás ingyenes. Tanárok számára iskolai feladatokhoz (feladatlapok, névsorok, stb.) szintén ingyenes a másoló használata.

Budapest,
2013. szeptember 10.

Rakovszky István
könyvtárvezető


Szűcs Tibor
igazgató


kölcsönözhető könyvek száma:
tanulók részére 5 db könyv,
tanárjelöltek részére csak a vezetőtanáruk kölcsönözhet.

a könyvek kölcsönzési ideje:
diákoknak 4 hét.

A tanításhoz szükséges, órára kivett könyveket még aznap vissza kell vinni.

nem kölcsönözhetők:

  • az 1945 előtt kiadott könyvek és dokumentumok,
  • diákok számára a
  • a nem beszerezhető könyvek
  • és a 10.000 Ft-nál drágábban beszerezhető könyvek.

A könyvek kikölcsönzése a kölcsönzési lap aláírásával válik hitelessé.

Videokazettát, hangkazettát és CD-t csak különösen indokolt esetben lehet kölcsönözni.

Azoknak a tanulóknak, akik a könyvtári könyvtartozásukat nem rendezik tanév végén, fegyelmi büntetés jár, valamint a következő évtől számukra a könyvtári kölcsönzést korlátozzuk.

A kikölcsönzött könyvekért (dokumentumokért) az olvasó anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett könyv azonos könyv beszerzésével pótolható.

Az iskola kötelékéből távozó tanuló ill. munkatárs, távozása előtt köteles a könyvtári tartozásait rendezni.

KISKÉPZŐ OKTHXBY